Algemene Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de voorwaarden’) hebben betrekking op het gebruik van het platform www.transitiecinema.nl en al haar onderdelen (hierna: ‘het Platform’). Door gebruik te maken van het Platform, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Stichting TransitieCinema behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van het Platform voortzet na aanpassing van de voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Gebruik Platform

Het is niet toegestaan op en/of via het Platform content of informatie te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen of functionaliteiten te bieden indien en voor zover die:

 • in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling

 • inbreuk maken op enig recht van derden, in het bijzonder de rechten van intellectuele eigendom van deze derden

 • in strijd zijn met door de stichting TransitieCinema gegeven redelijke aanwijzingen

 • een commercieel karakter hebben

 • anderszins onrechtmatig zijn jegens stichting TransitieCinema of een derde

U dient zich ten aanzien van de door u openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van het Platform te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker van het Platform verwacht mag worden. U zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de ‘nettiquette’ in acht nemen en u zal zich onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en/of stichting TransitieCinema, het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen, inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen, hacken, het uitvoeren van DoS-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van internet op zich kan worden verstoord.

Stichting TransitieCinema behoudt zich het recht voor uw bijdragen in te korten of te wijzigen. Zij behoudt zicht tevens het recht voor om bijdragen te verwijderen van het Platform. Dit zal zich onder meer kunnen voordoen in de volgende gevallen:

 • de betreffende bijdrage maakt inbreuk op de rechten van stichting TransitieCinema en/of derden

 • de betreffende bijdrage kan op enige andere wijze schade veroorzaken voor uzelf, voor derden of voor stichting TransitieCinema

 • de betreffende bijdrage is in strijd met de regels voor het plaatsen van bijdragen zoals deze zijn omschreven in deze voorwaarden

Inloggegevens

Voor het plaatsen van reacties op het Platform kan eenmalige registratie verplicht zijn. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring stichting TransitieCinema.

U staat er jegens stichting TransitieCinema voor in dat de informatie – waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres – die u aan haar verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot het Platform met behulp van uw account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken.

Content uploaden/licentie

U behoudt de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot content die door u op het Platform wordt geplaatst.

U stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van content, bestanden, gegevens en/of materialen aan stichting TransitieCinema, u aan stichting TransitieCinema een onbezwaarde, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met het Platform.

U stemt ermee in dat de content die u plaatst op het Platform gebruikt kan worden door andere gebruikers van het Platform. Stichting TransitieCinema aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze voorwaarden door gebruikers van het Platform.

U staat er jegens stichting TransitieCinema voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de door u geplaatste content en vrijwaart stichting TransitieCinema voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content inbreuk zou maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zou zijn jegens derden.

Beëindiging deelname

Stichting TransitieCinema is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen, te weigeren om u diensten te verlenen en/of de toegang daartoe onmogelijk te maken, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) u handelt in strijd met deze voorwaarden;

(ii) Stichting TransitieCinema van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan u zelf, aan derden of aan stichting TransitieCinema kunnen toebrengen.

Rechten van intellectuele eigendom

U erkent en stemt ermee in dat het Platform bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van stichting TransitieCinema, haar licentiegevers en/of gebruikers van het Platform en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Gebruik van beeld op het Platform

Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

De informatie op dit Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. Stichting TransitieCinema is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op dit Platform, waaronder mede –maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van het Platform die zouden zijn ingegeven door de op het Platform geplaatste informatie.

Huisregels social media

U bent welkom om reacties achter te laten op de socialmediakanalen van stichting TransitieCinema. Houdt u zich hierbij aan de huisregels:

 • Ga respectvol met elkaar om. Agressie, (seksuele) intimidatie en discriminatie zijn niet toegestaan.

 • Respecteer elkaars mening en privacy.

 • Publiceer geen persoonsgegevens van uzelf en anderen openbaar. Doe dit in een privébericht.

 • Foto’s of video’s van een persoon kwaadwillend openbaar maken is niet toegestaan.

 • Berichten met reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Bij overtreding van de huisregels is stichting TransitieCinema genoodzaakt om het bericht te verwijderen. Bij aanhoudend grensoverschrijdend en ongepast gedrag, blokkeert stichting TransitieCinema (tijdelijk) uw account.

Donatievoorwaarden aan Stichting TransitieCinema

U kunt doneren aan de stichting TransitieCinema. De stichting is zonder winstoogmerk, statutair gevestigd te Den Haag, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder KvK nummer 70650594 en fiscaal RSIN nummer 858408004. Stichting TransitieCinema is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.transitiecinema.nl aan stichting TransitieCinema wordt gedaan. Stichting TransitieCinema behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van TransitieCinema

Elke betaling die via www.transitiecinema.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Stichting TransitieCinema en zal worden aangewend voor een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie zoals beschreven in de statuten van stichting TransitieCinema. Restitutie is niet mogelijk. Stichting TransitieCinema neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Stichting TransitieCinema bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat stichting TransitieCinema de donatie zal aanwenden voor de statutaire doelen van stichting TransitieCinema. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur zelfstandig bevoegd te zijn of toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. De donateur is verplicht om hun naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover deze mag beschikken en zeggenschap heeft.

Huisregels TransitieCinema-evenementen

U kunt hier de huisregels downloaden, die wij hanteren ten tijde van de door Stichting TransitieCinema georganiseerde evenementen.

Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.